Garkalne GARKALNE.LV

GARKALNES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem arī Covid-19 laikā paredzēti atvieglojumi


Sociālā dienesta darbs ārkārtējās situācijas laikā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Garkalnes novada sociālais dienests no šī gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, par apmeklējuma laiku sazināties iepriekš telefoniski pa tālruņiem: 67800931, 67898141, 25446777, 26486932 vai 29398021.

Aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu silvija.putnika@garkalne.lv vai sazinoties telefoniski pa tālr. 67800931.

Ja nav šādas iespējas, Brīvības gatvē 455 un/vai Garkalnes dienas centrā, Vidzemes šos. 1d ir nodrošināta atsevišķa dokumentu iesniegšanas vieta, kur var atstāt savu iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem.

Par psihologa konsultāciju nodrošināšanu interesēties telefoniski, tālr. 26789309.

Sociālais dienests klātienē pieņems TIKAI klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Par apmeklējuma laiku sazināties iepriekš telefoniski pa tālruņiem: 67800931, 25446777, 26486932 vai 29398021.

Pabalstu izmaksa kasē skaidrā naudā būs nodrošināta tikai 6. un 7. aprīlī.

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 26.-31. martam atskaites iesniegt elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu, nogādāt Brīvības gatvē 455 vai Garkalnes dienas centrā, kur būs izvietotas atsevišķas kastes atskaitēm.

Zupas virtuves ēdiena izsniegšana turpināsies kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts pēc Garkalnes dienas centrā noteiktās kārtības tikai ņemšanai līdzi savos traukos.

Arī veļas mazgāšanas pakalpojums, dušas un pirts pakalpojumi Garkalnes dienas centrā tiks nodrošināti pēc iepriekšēja pieraksta un dienas centra noteiktas kārtības.

Par ES pārtikas un higiēnas komplektu saņemšanu interesēties telefoniski pa tālruņiem 67800931 vai 67898141.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru!


Pakalpojums no vardarbības cietušajiem
Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006
Kā saņemt uzturlīdzekļus, ja uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ir izbeigta, bērns ir sasniedzis pilngadību un turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā?
Daudzbērnu ģimenes saņems atlaidi autobusos un vilcienos
Uzlabos cilvēku ar invaliditāti nodrošinājumu ar palīglīdzekļiem
Par atbalstu elektrības maksājumiem personām ar invaliditāti

APTAUJA: Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par SD
Par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali
Atbalsts un emocionālā palīdzība jaunajām māmiņām
Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem
Sociālā dienesta psihologa pakalpojums
Atbalsta un apmācības grupa ”Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP)
Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti
E-konsultēšana bērniem un pusaudžiem
Sociālā dienesta pakalpojumi
Garkalnes novada Sociālā dienesta nolikums
Sociālā dienesta struktūrshēma
Bērnu, pusaudžu un vecāku tiesības un pienākumi
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
Par invaliditātes ekspertīzi
Projekts latvijaradits.lv piedāvā iespēju veidot sadarbību


Garkalnes novada sociālais dienests
Brīvības gatve 455, Rīga LV-1024
Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts 13.01.2010., Nr.444
Reģistrācijas kods 0806000889912140899

! Norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
jāizmanto Garkalnes novada domes rekvizīti.

Tālrunis uzziņām: 6780 0931

Apmeklētāju pieņemšanas laiki Garkalnes novada sociālajā dienestā:
• Brīvības gatvē 455
Pirmdienās 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00
Ceturtdienās 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00

• Garkalnes Dienas centrā, Vidzemes šos.1:
Otrdienās no 9.30 - 16.00
Ceturtdienās no 9.30 – 16.00

Psihologa konsultācijas Garkalnes novada Sociālajā dienestā, notiek pēc iepriekšējā pieraksta, personīgi vienojoties ar speciālistu par laiku, zvanot pa zemāk norādīto tālruni.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir sniegt noteikta veida sociālos pakalpojumus, sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un, kurai ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālais dienests — pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem;
Klients — persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību;
Sociālie pakalpojumi – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumi;
Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, pajumte, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai;

Sociālajā dienestā sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanu organizē:

Sociālā dienesta vadītāja
Silvija Putnika   
6780 0931, 2544 6777      
Sociālā dienesta vadītājas vietniece-sociālā darbiniece
Aija Ļitvīnova   
6780 0931    aija.litvinova@garkalne.lv   
Sociālā darbiniece
Lonija Pauliņa   
6780 0931, 2939 8021      
Sociālā darbiniece darbam ģimenēm ar bērniem
Baiba Daha   
6780 0931, 2648 6932      
Psiholoģe
Anda Suharevska   
2678 9309      

Par konsultācijām pie psihologa vienoties zvanot uz tālr. 2678 9309

Sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus;

Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz saskaņā ar LR likumu „Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palidzības likumu, MK noteikumiem un Garkalnes novada domes 25.04.2007. apstiprinātajiem noteikumiem Nr.3 „Pašvaldības sociālie pakalpojumi Garkalnes novada iedzīvotājiem” un 26.03.2013. apstiprinātajiem noteikumiem Nr. 6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:
• pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
• sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
• personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
• starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
• personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
• bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Likums definē šādus sociālās palīdzības veidus pašvaldībās:
1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;
2. Dzīvokļa pabalsts
3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
4. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi.

PĀRSKATI PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU

Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2018. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2017. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2016. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2015. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2014. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2013. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2012. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2011. gadā
Pārskats par Garkalnes novada sociālā dienesta darbu 2010. gadā

PAKALPOJUMI

E-pakalpojumi

Pašvaldības pakalpojumi

Sociālais dienests

Jaunatnei

Garkalnes dienas centrs

Upesciema dienas centrs

Garkalnes bāriņtiesa

Dzimtsarakstu nodaļa

VECĀKIEM

Pārreģistrācija bērnudārza rindā

TALKA

Lielgabarīta atkritumu talka

VAKANCES

Medmāsa
Speciālais pedagogs, logopēds

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

DISKUSIJA PAR REFORMU

Diskusija par ATR

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Beramās kravas

Aizkari žalūzijas

SKURSTEŅI.KERAMISKIE.38eur/m.

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts
Pašvaldības privātuma politikaSīkdatņu privātuma politika
Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet