Par Berģu ciema robežām
 Ceturtdiena, 2017. gada 17. augusts • 1253
    


Upesciema un Berģu ciema robežas tika izmainītas Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gada 2015. gada grozījumu ietvaros, kas ir apstiprināti 2015. gada 22. decembrī. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde tika uzsākta 2014. gadā un izstrādes darba uzdevumā viens no mērķiem bija ciemu robežu precizēšana.

Ierosinājums par Upesciema un Berģu ciema robežu precizēšanu tika saņemts 2014. gadā no SIA "Lakeside village", kas ir Mašēnu ezera īpašnieki, un kuriem pieder teritorija starp Mašēnu ezeru un Lielo Juglu, kur šobrīd atbilstoši detālplānojumam notiek teritorijas attīstīšana. Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem Paskaidrojuma rakstā (kas ir pieejams garkalne.lv/terpl/) 36. lpp. ir norādīts, ka: "Īpatnējs ir Berģu ciema statuss. Praktiski Garkalnes novada Berģu ciems veido vienotu veselumu ar Rīgas pilsētas Berģiem – ir kopīgs ielu tīkls, infrastruktūra, sabiedriskais transports un nozīmīgas rekreācijas teritorijas, ko izmanto gan pilsētas, gan novada iedzīvotāji. Tādējādi Berģu ciema attīstība cieši saistīta ar Rīgas pilsētu. Patreiz neloģisks ir ciemu administratīvo robežu izkārtojums, teritorijas daļu ap Mašēnu ezeru iekļaujot Upesciemā, ar ko tam nav funkcionālas saites, jo tas atrodas valsts galvenā autoceļa pretējā pusē. Teritorijas plānojuma grozījumos paredzēts šo Upesciema daļu iekļaut Berģu ciemā.

Teritorijas plānojumu grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notikusi 02.03.2015. Garkalnes novada Domes teritorijas plānotāja bija informējusi par izstrādātām izmaiņām teritorijas plānojumā, prezentācijā tika parādītas jaunās ciemu robežas.

Teritorijas plānojuma grozījumu rezultātā tika mainītās ne tikai Upesciema un Berģu ciema robežas, bet arī Makstenieku ciema un Baltezera. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros netika saņemti iedzīvotāju iebildumi par ciemu robežu izmaiņām.

Paskaidrojam, ka adrešu nomaiņa notiek pakāpeniski. Jaunās adreses tiek piešķirtas no jauna izveidotiem īpašumiem. Savukārt, ar laiku pašvaldība plāno izmainīt adreses arī pārējiem īpašumiem. Lēmums par adreses maiņu tiks nosūtīts katram nekustamā īpašuma īpašniekam individuāli.

GNV

Garkalnes Ziņas

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts