Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā
 Otrdiena, 2017. gada 25. aprīlis • 1399
    


Detālplānojuma “Vec-Kauči” teritorija atrodas starp Lielo Baltezeru un A1 autoceļu Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži)

Garkalnes novada Dome 2017. gada 28. marta sēdē pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma “Vec - Kauči” grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai (protokols Nr.3, 4.§).

Grozījumos detālplānojuma “Vec - Kauči” teritorijas daļā ir precizēti izmantošanas un apbūves nosacījumi: jaunveidojamas zemes vienības minimālā platība, ielas minimālā fronte, apbūves maksimālais blīvums, būvlaides, apbūves līnijas. Grozījumos ir precizēta Lielā Baltezera aizsargjosla, paredzēta četru zemes vienību Veckauču ielā 7, Veckauču ielā 8, Veckauču ielā 10, Veckauču ielā 12 sadale katru divās daļās, Veckauču iela ir izdalīta kā atsevišķa zemes vienība.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2017. gada 25. aprīļa līdz 2017. gada 15. maijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 10. maijā plkst. 16:00, Kultūras centra „Berģi” mazajā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem varēs iepazīties Garkalnes novada Domes mājas lapā www.garkalne.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un uz ziņojuma dēļa Domes ēkas otrajā stāvā. Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Garkalnes novada Domes būvvaldē pirmdienās no plkst. 11:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 un no plkst. 14:00 līdz 17:00 (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei jāiesniedz (vai nosūtot pa pastu) Garkalnes novada Domei (adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024) līdz 2017. gada 24. maijam. Detālplānojumu izstrādā SIA “Arhitektūra un Vide”, tālrunis 29269076. Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

Garkalnes Ziņas

Uz sākumu
Kontakti
Pasākumu plāns
Teritorijas plānojums
Būvvalde
Domes lēmumi
Saistošie dokumenti
Publiskie iepirkumi
Iesniegumi un veidlapas
Garkalnes Novada Vēstis
Foto galerija
Garkalnes Televīzija
Sludinājumi

eparaksts

Drīzumā

Sestdiena, 26. janvāris
Koncerts "Atmiņas dzimšanas dienā"
Sestdiena, 16. februāris
Koncerts "Ar mīlestību par mīlestību"
Svētdiena, 17. februāris
Izrāde bērniem "Noslēpumu sala"

youtube facebook twitter

Garkalnes Novada Vēstis
Garkalnes Ziņas
Garkalnes Televīzija
Vulfas kundze
Juglas patversme
knab
nva
Brīvprātīgo darbs
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts