Pašvaldības policija

Ar 2011. gada 1. aprīli ir izveidota Garkalnes novada Pašvaldības policija (GNPP). Tās darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Garkalnes novada administratīvajā teritorijā, kontrolēt Garkalnes novada saistošo noteikumu un citu likuma normu ievērošanu, novērst administratīvos un citus pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu brīvību, dzīvību un īpašumus, garantēt personu sabiedrisko drošību. Pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta pašvaldības institūcija. Pašvaldības policijas pienākumi attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir noteikti likumā “Par policiju”.

Ivars Mazurs, GNPP priekšnieks
Intars Kukulis, GNPP vecākais inspektors
Aija Broka, GNPP inspektore
Aigars Grillis, GNPP inspektors
Dainis Meija, GNPP inspektors
Dmitrijs Tarasovs, GNPP inspektors

Pašvaldības policijas tālrunis
6799 8590, 2541 1811
katru dienu no 9:00 - 24:00, arī brīvdienās.
E-pasts: policija@garkalne.lv
Pēc darba laika zvaniet 110.

Garkalnes novada Pašvaldības policijas YouTube kanāls:


Pašvaldības policija:
• nodrošina kārtību uz ceļiem, ielās, laukumos, parkos, sabiedriskā transporta līdzekļos, stacijās un citās publiskās vietās, lai garantētu personu un sabiedrības drošību;
• reģistrē informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem un par personām, kas tos izdarījušas, kā arī par notikumiem, kuri apdraud sabiedrības drošību, un nekavējoties reaģēt uz tiem, kā arī ziņo kompetentām amatpersonām par uzzinātajiem notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskajām nelaimēm un citiem), kuri apdraud personu, sabiedrības vai valsts drošību;
• sniedz neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, arī tad, ja tās reibuma stāvoklī zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, kā arī sniegt palīdzību nepilngadīgām personām, kas palikušas bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības;
• izpildīt tiesas nolēmumus, prokurora lēmumus un norādījumus, kas saistīti ar meklēšanas un izmeklēšanas darbību veikšanu;
• novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos, savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot tās izskatīšanai pēc pakļautības;
• savu pilnvaru ietvaros atklāt noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus un veikt pasākumus to novēršanai;
• piedalīties personu tiesiskajā audzināšanā;
• regulēt transportlīdzekļu un gājēju kustību, veikt satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību;
• izpildīt tiesu (tiesnešu), prokuroru lēmumus par to personu piespiedu atvešanu, kuras izvairās no ierašanās pēc izsaukuma, kā arī izpildīt tiesu lēmumus par apcietinājumu.


Policijas ziņas

Pašvaldības policijas atskaite par 2018. gadu (2019-01-23)
Pašvaldības policijas atskaite par augustu, septembri, ... (2018-12-05)
Jaunas aprīkotas policijas automašīnas iegāde finanšu l... (2018-08-16)
Pašvaldības policijas atskaite par jūniju un jūliju (2018-08-13)
Pašvaldības policijas atskaite par aprīli un maiju (2018-06-04)
Garkalnes novada Pašvaldības policijas atskaite par 201... (2018-04-09)
Policijas Ziņas 4: Makšķerēšanas noteikumu kontrole Bal... (2018-03-07)
Valsts policijas pateicība Garkalnes novada Pašvaldības... (2018-03-01)
Policijas Ziņas 3: Atskaite par 2018. gada janvāri un f... (2018-03-01)
Policijas Ziņas 2: Atskaite par 2017. gadu (2018-02-26)
Policijas Ziņas 1: Ivara Mazura informācija par policij... (2018-02-23)
Garkalnes novada pašvaldības policijas darbības pārskat... (2018-01-24)
Garkalnes novada pašvaldības policijas darbības pārskat... (2017-01-20)
Policijas paziņojums (2015-05-12)

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts