Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Jūs varat pieprasīt un saņemt pašvaldības un valsts pārvaldes e-pakalpojumus, sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un saņemt informāciju par e-pakalpojuma izpildes rezultātu:

BĀRIŅTIESAS PAKALPOJUMI

Adopcija
Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)
Aizgādnība/rīcībnespējīgo personu interešu aizstāvība
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
Ārpusģimenes aprūpe (Audžuģimenē vai aprūpes iestādē)
Ārpusģimenes aprūpe – Vecāku aprūpē esoša bērna došana citas personas aprūpē
Ārpusģimenes aprūpe (Aizbildnība)
Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
Vecāku un bērnu personiskās attiecības
Mantisko interešu aizsardzība
Vecāku domstarpību izšķiršana
Notariāliem pielīdzināmu darījumu, pilnvaru, iesniegumu un testamentu apliecinājumu izdarīšana un apmaksa


BŪVVALDES PAKALPOJUMI

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšana
Būvju nojaukšanas uzdevuma saņemšana
Detālplānojuma uzsākšana
Izziņas saņemšana
Izmaiņu projekta sastāvs un nepieciešamā dokumentācija
Vienkāršotajai renovācijai/rekonstrukcijai nepieciešamā dokumentācija


DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PAKALPOJUMI

Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulības reģistrācija
Miršanas fakta reģistrācija
Atkārtotu dokumentu izsniegšana
Civilstāvokļa aktu ierakstu labošana un papildināšana
Vārda vai uzvārda maiņa
Tautības ieraksta maiņa


SOCIĀLĀ DIENESTA PAKALPOJUMI

Sociālo pakalpojumu organizēšana

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts