Nodokļu maksātāja pienākumi

· Pieteikties pašvaldībā kā nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no īpašuma tiesību, valdījuma tiesību, valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās.

· Viena mēneša laikā rakstiski informēt nodokļu administrāciju, ja līdz 15. februārim nav saņemts maksāšanas paziņojums (MP).

Paziņot nodokļu administrācijai par objektiem, kas atbrīvoti no NĪN (likuma 1. panta otrā daļa), līdz pirmstaksācijas gada 1. jūlijam un taksācijas gada 1. janvārim. Paziņojumu var nesniegt:

– Ja apstākļi kopš iepriekšējā paziņojuma nav mainījušies;
– Fiziskās personas – par inženierbūvēm, kas netiek izmantotas samnieciskajā darbībā;
– Valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības – par viņu īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošām inženierbūvēm;
– Lietotājs vai nomnieks – par valsts un pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošām inženierbūvēm.

· Ja būve uzbūvēta līdz 2010. gada 1. janvārim un kadastra reģistrā nav reģistrēta, būves īpašniekam (tiesiskajam valdītājam, lietotājam) ir pienākums ierosināt būves noteikšanu līdz 01.08.2010. (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 22. punkts).

· Par būvēm, kurām inženierbūves tips mainīts uz ēkas tipu un tipu maiņas rezultātā nav aprēķināta būves kadastrālā vērtība – iesniegt Valsts zemes dienestā inženierbūves datu deklarāciju.

· Ievērot procesuālos termiņus pienākumu izpildei.

· Sadarboties ar nodokļu administrāciju, iesniedzot pieprasīto informāciju, pierādījumus, kas pamato izteiktos lūgumus, sūdzības.

· Noteiktajā termiņā un pilnā apmērā nomaksāt NĪN pašvaldības budžetā!

M. Pleskovska,
Nekustamo īpašumu nodokļu administratore
6780 0926

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts