APSTIPRINĀTS
Garkalnes novada Domes
02.07.2008. sēdē
(protokols Nr.6, 30.§)

GARKALNES NOVADA DOMES ĒTIKAS KODEKSS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Garkalnes novada Domes (tālāk tekstā – Domes) ētikas kodekss (tālāk tekstā – Kodekss) ietver profesionālās ētikas principus, normas un ieteikumus visiem Domes darbiniekiem (tālāk tekstā – darbinieki).
1.2. Kodekss ir Domes darba organizācijas būtiska sastāvdaļa un norāda, kādu pakalpojumu kvalitāti var sagaidīt citas personas, sadarbojoties ar Domi.
1.3. Kodekss satur uzvedības principus un normas, kas darbiniekiem jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. Tas veidots saskaņā ar Domes normatīvo dokumentu kopumu un veicina to ievērošanu un Domes uzdevumu sekmīgu izpildi.
1.4. Kodekss ir vienlīdz saistošs arī visiem Domes deputātiem.
1.5. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā jārīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārpieņemtām uzvedības normām.

2. PAMATPRINCIPI
2.1. Lojalitāte
2.1.1. Darbinieki ir lepni par iespēju strādāt Domē, apzinoties, ka viņu kopīgais darbs veicina novada uzplaukumu un cilvēku labklājību, kā arī sadarbību ar citiem novadiem un institūcijām.
2.1.2. Darbinieki rīkojas tā, lai tiktu saglabāta un vairota sabiedrības uzticība Domei.
2.1.3. Lojalitāte nozīmē ne tikai vadītāju uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu atbalstu, līdzdalību un padomu attiecībās ar Domes vadību un kolēģiem.
2.1.4. Pildot amata pienākumus vai ārpus tiem, darbinieki nerīkojas pretēji Domes interesēm un neaizskar tās godu.
2.1.5. Neatkarīgi no savas politiskās pārliecības būt lojālam likumīgai Latvijas Republikas valdībai un ievēlētajai Domei.

2.2. Atbildība
2.2.1.Darbinieki apzinās savas darbības ietekmi uz kopīgajiem Domes darbības rezultātiem tāpēc ikviens izjūt personisku atbildību par Domes darba kvalitāti.
2.2.2.Darbinieks pildot amata pienākumus, ir atbildīgs par savas darbības vai bezdarbības likumību, nerada morālus vai materiālus, finansiālus kaitējumus Domei.
2.2.3.Darbinieki apzinās, ka Dome kopējo tēlu sabiedrībā veido katra atsevišķa darbinieka uzvedība un rīcība, tāpēc ar savu izturēšanos un attieksmi cenšas vairot apkārtējo cilvēku un sabiedrības cieņu.
2.2.4.Darbinieki pildot sava amata pienākumus stingri ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, citus normatīvos aktus, kā arī Domes lēmumus, rīkojumus un iekšējās kārtības noteikumus.

2.3. Uzcītība un precizitāte
2.3.1. Darbinieki augstu vērtē profesionālu, precīzu, radošu darbu un tiecas to veikt pēc iespējas labāk, lai nodrošinātu Domes darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti un veicinātu uzticību Domei.
2.3.2. Darbinieki pastāvīgi rūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas izaugsmi un profesionālās pieredzes apgūšanu, ir uzņēmīgi, mērķtiecīgi, regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda iniciatīvu un sniedz priekšlikumus darba uzlabošanai un pilnveidošanai.
2.3.3. Darbinieki precīzi izpilda uzdevumus norādītajos termiņos.
2.3.4. Darbinieki precīzi ierodas uz sēdēm, sanāksmēm un tikšanos ar sabiedrību un apmeklētājiem.
2.3.5. Darbinieki sniedz izsmeļošas atbildes uz iedzīvotāju un iestāžu iesniegumiem.

2.4. Godprātība un taisnīgums
2.4.1. Uzticēšanās Domei ir atkarīga no ikviena darbinieka patstāvības un krietnuma, tāpēc darbinieki godprātīgi izturas pret saviem pienākumiem, principiāli rīkojas ikvienā negodprātīgas rīcības gadījumā.
2.4.2. Būt paškritiskam, atzīt un labot savas kļūdas, nepareizo rīcību.
2.4.3. Būt patiesam un godīgam, ievērot ētikas normas neatkarīgi no ekonomisku, politisku vai cita veida ietekmēm.
2.4.4. Domes mērķu īstenojums ir atkarīgs no sadarbības partneru un sabiedrības uzticības, tāpēc darbinieki ievēro nediskriminējošu un vienlīdzīgu attieksmi, tiesiskumu un godīgumu pret ikvienu juridisko vai fizisko personu.
2.4.5. Dome sagaida augstu ētikas standartu ievērošanu no saviem sadarbības partneriem un laba reputācija ir sadarbības priekšnoteikums ar Domi, bet partneru ētiski pārkāpumi var likt Domi atteikties no sadarbības uzsākšanas vai turpināšanas.

2.5. Atklātība
2.5.1. Atklāta Domes darbība nodrošina augstu iestādes darba kvalitāti un sabiedrības uzticēšanos.
2.5.2. Domes darbības princips ir iespējams plaša atklātība un caurskatāmība gan lēmumu sagatavošanā, gan pieņemšanā, gan īstenošanā un izpildē.
2.5.3. Darbinieki savā profesionālajā darbībā ir atklāti pret sabiedrību un sniedz informāciju normatīvajos aktos noteiktajās informācijas atklātības robežās, vienlaikus ievērojot konfidencialitāti un cienot privātumu.
2.5.4. Informācijas pieejamības ierobežojumi ir pieļaujami tikai izņēmuma gadījumos Informācijas atklātības likuma noteiktajā kārtībā un tikai likumisku interešu aizsardzībai.
2.5.5. Katram darbiniekam ir pienākums nodrošināt atklātību Domes darbībā un aktīvi rīkoties, lai novērstu jebkādu prettiesisku darbību slēpšanu vai atbalstīšanu.

3. KOMUNIKĀCIJAS ĒTIKA
3.1. Darbinieki savas kompetences ietvaros bez kavēšanās sniedz iekšējās kārtības noteiktajā kārtībā.
3.2. Lai sabiedrība varētu saņemt skaidru, nepārprotamu un drošu informāciju par Domes politiku, kā arī tās īstenošanu un apzinoties plašsaziņas līdzekļu īpašo lomu demokrātiskā sabiedrībā, kā arī to darba specifiku, Dome nodrošina masu medijiem oficiālo viedokli ko pauž Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors vai īpaši pilnvaroti darbinieki iekšējo kārtības noteikumu kārtībā.
3.3. Darbinieki atturas publiski paust tādu viedokli, kas ir pretēji vai nesavienojams ar Domes darbības mērķiem. Publiski paužot atšķirīgu nostāju kādā jautājumā, personiskais viedoklis stingri un nepārprotami ir nošķirams no Domes oficiālā viedokļa.
3.4. Saskarē ar sabiedrību Domes darbinieki kā privātpersona rūpējas par Domes reputāciju un prestižu, tāpēc atturas no izteiksmei, kuri ļautu sabiedrībai apšaubīt darbinieka lojalitāti, pilsonisko un morālo stāju.
3.5. Darbinieki seko, lai dienesta informācija tiktu izmantota tikai dienesta vajadzībām un neizmantotu to privātu mērķu sasniegšanai.
3.6. Darbinieki iespēju robežās sniedz palīdzību ikvienam, kurš pēc tās vēršas, arī tad, ja problēma tieši neskar Domes darbības sfēru.
3.7. Darba un ārpus darba laikā ar savu rīcību nediskriminē sevi, iestādi un valsti.
3.8. Neslavas celšana, kā arī pret Domes politiku vai vadību vērsta kritika ārpus Domes uzskatāma par neētisku un nav pieļaujama.

4. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA
4.1. Nepieļaut (novērst) konfliktu starp personiskajām un valsts vai pašvaldības interesēm.
4.2. Informēt savu tiešo vadītāju par iespējamo interešu konfliktu, piedāvātajiem kukuļiem un citiem materiālajiem labumiem.
4.3. Pildot amata pienākumus, darbinieki valsts un sabiedriskās intereses vienmēr tur augstāk par privātajām interesēm, neizmanto amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai.
4.3. Darbinieki izvairās no situācijām, kurās varētu rasties reāls, iespējams vai šķietams interešu konflikts vai korupcijai labvēlīgi apstākļi.
4.4. Rodoties interešu konfliktam, darbinieki informē vadītāju un pārtrauc savu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas saistīti ar savām vai radinieku un draugu personiskām (mantiskām vai nemantiskām) interesēm.
4.5. Darbinieki nav tiesīgi pieņemt jebkādas dāvanas, izklaidi, aizdevumu vai ko citu vērtīgu no organizācijas vai privātpersonas, kas varētu būt ieinteresēta ar šo rīcību ietekmēt sev pozitīva lēmuma pieņemšanu.
4.6. Darbinieki atturas pieņemt dāvanas vai labvēlības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda pienākuma vai uzdevuma izpildes objektivitāti.
4.7. Darbinieki neiesaistās tādās privātās aktivitātēs, kā arī atturas no tādiem blakus darbiem un amatu savienošanas, kas traucē atbildīgi un profesionāli veikt savus amata pienākumus, kā arī var radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem tādējādi mazinot sabiedrības uzticību Domei.
4.8. Darbinieki neizmanto darbā gūtos kontaktus, lai iegūtu nepamatotu labvēlību vai neattaisnotos labumus savā privātajā dzīvē.
4.9. Darbinieki lieto Domes īpašumu iespējami ekonomiski, racionāli un saudzīgi, kā arī neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Nodrošina saudzīgu attieksmi pret uzticēto (lietošanā nodoto) īpašumu, materiāliem un naudas līdzekļiem, racionālu un taupīgu budžeta līdzekļu izmantošanu.
4.10. Ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām tālruņa sakarus, internetu un tam līdzīgus resursus darbinieki lieto atbilstoši Domes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem limitiem.
4.11. Atklājot interešu konfliktu, darbinieki nekavējoties informē personu, kas atrodas šajā konfliktā, kā arī ziņo par to Domes priekšsēdētājam.
4.12. Darbinieki neiesaistās komercdarbībā, ka var izraisīt privāto un Domes interešu konfliktu.
4.13. Darbinieki atsakās no dāvanas pieņemšanas jebkurā ar Domi saistītā darījumā, nepieņem uzaicinājumu piedalīties pasākumā, ja pastāv aizdomas par iespējamu interešu konfliktu vai Domes prestiža pazemināšanu.
4.14. Sadarbības partneru dāvinājumi, ja tiem nav suvenīra raksturs, uzskatāmi par Domes īpašumu.
4.15. Īstenojot personisko darījumus, darbinieki rūpējas par Domes reputāciju, tāpēc atturas no iesaistīšanās jebkādos aizdomīgos darījumos.
4.16. Darbinieki personiskās finanšu lietas uztur labā kārtībā, rūpējoties par savu finansiālo saistību savlaicīgu izpildi.
4.17. Jebkurās sarunās par citu iespējo darba vietu, kā arī stājoties jaunā amatā pēc darba attiecību pārtraukšanas ar Domi, darbinieki atturas no rīcības, kura var izpelnīties pārmetumus par iepriekšējās darba vietas amata ļaunprātīgu izmantošanu vai radīt aizdomas par interešu konfliktu.

5. SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS
5.1. Darbinieku savstarpējo attiecību pamatā ar kolēģiem un citām personām ir cieņa, pieklājība, godīgums, labvēlība, izpalīdzība, iecietība, sadarbība, savstarpējā uzticēšanās un atbalsts.
5.2. Darbinieki sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību, profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos, neintrigo.
5.3. Darbinieki izvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila, ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti.
5.4. Nav pieļaujama kolēģu pazemošana, publiska kritika, ciniska attieksme. Uz kļūdām darba procesā norāda personīgi. Jāvērtē kolēģa darba, nevis viņa personība vai uzskati.
5.5. Darbinieki izvairās no konfliktiem Domē un ārpus tās, bet ja tādi radušies, risina konstruktīvas sadarbības ceļā. Ar apmeklētājiem un kolēģiem diskutē savstarpējas cieņas, atklātības un saprātības gaisotnē. Darbinieks ciena ikviena tiesības uz savu viedokli, ņem vērā citu uzskatus, nevienu personiski neaizskarot un neaizvainojot.
5.6. Darbinieki godīgi atzīst savu neētisko rīcību un pieļautās kļūdas, atvainojas un labo tās.
5.7. Darbinieki šķir privāto dzīvi no darba attiecībām un neizmanto darba laiku, kā arī padotā un vadītāja attiecības privātās dzīves problēmu risināšanai. Darbinieki neizmanto savtīgos nolūkos padotā un vadītāja koleģiālās attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu.
5.8. Darbinieki nepieļauj savu kolēģu un citu personu goda un cieņas aizskaršanu vai diskriminējošu rīcību attiecībā uz nacionālo piederību, veselības stāvokli, vecumu, dzimumu, politisko vai reliģisko pārliecību.
5.9. Ar oficiālai darba videi piemērotu korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju darbinieki veicina sabiedrības uzticēšanos Domei. Arī ārpus darba laika darbinieki izvairās no tādām situācijām, kuras neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām, lai neradītu sabiedrības negatīvu attieksmi pret Domi.
5.10. Domes vadība veicina publiskas atzinības izteikšanu darbiniekiem par sekmīgu pienākumu pildīšanu, radošu pieeju un iniciatīvu.
5.11. Izkopt un celt savu profesionālo kvalifikāciju, sekmēt kolēģu kompetences pilnveidošanu.
5.12. Nepiedalīties aktivitātēs un blakus darbos, kas traucē amata pienākumu veikšanu, kompromitē Domi vai valsti.
5.13. Pilnveido savas zināšanas cilvēku psiholoģijā, citās nozarēs, kas pielietojamas pašvaldības pārvaldes darba uzlabošanai.
5.14. Nostiprina laipnību kā valsts pārvaldes darbinieka profesionalitātes kritēriju.
5.15. Darbinieki nelieto valodu, žestus un mājienus, kas varbūt būt aizskaroši citu pašcieņai.
5.16. Diskusijas notiek atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē, ieklausoties otra teiktajā un godprātīgi argumentējot savu viedokli.
5.17. Konfliktus Domes iekšienē un ārpus tās darbinieki risina konstruktīvas sadarbības ceļā, veicinot situācijas jēgpilnu atrisinājumu pašu kolektīvā.
5.18. Darbinieki nevilto kolēģu parakstus un dokumentus, un neizpauž informāciju citiem nolūkiem.
5.19. Pildot darba uzdevumus, darbinieki izmanto tikai pārbaudītu objektīvu informāciju un pieņem lēmumus, pamatojoties tikai uz faktiem un pierādījumiem.
5.20. Neizmantot ļaunprātīgi savu darba biedru vai sabiedrības locekļu nezināšanu vai kļūdas.

6. KODEKSA ĪSTENOŠANA
6.1. Kodekss ir darba attiecību neatņemama sastāvdaļa un tā pārkāpumiem ir disciplināratbildības sekas līdz pat darba attiecību uzteikumam.
6.2. Kodeksa īstenošana ir ikviena darbinieka pienākums, kas īstenojams darbiniekam nemitīgi pilnveidojot sevi, ceļot apzinīgumu, attīstot paškontroli un spēju izprast situāciju jebkurā gadījumā.
6.3. Kodekss pieejams visiem darbiniekiem Domes iekšējā mājas lapā un normatīvo aktu kopā.
6.4. Kodeksa īstenošanu pārrauga un sūdzības par kodeksa noteikto principu un normu pārkāpumiem izskata Domes Ētikas komisija, kuras ikreizēju sastāvu apstiprina Domes priekšsēdētājs.

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts