SAISTOŠIE DOKUMENTI

Pašvaldība

Garkalnes pašvaldības nolikums (konsolidētā versija)
Garkalnes pašvaldības nolikums
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.09.2014)
Grozījumi (25.10.2016)
Grozījumi (27.09.2016)
Grozījumi (25.07.2017)
Grozījumi (29.08.2017)
Grozījumi (08.12.2017)

Par Garkalnes novada domes budžetu 2017. gadam

Garkalnes novada domes publiskais pārskats par 2015. gadu

Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
Grozījumi (25.02.2014)

Par Garkalnes novada simbolikas lietošanu un izmantošanu
Nodeva par Garkalnes novada simbolikas izmantošanu

Garkalnes novada Pašvaldības policijas nolikums


Nodokļi

Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Garkalnes novadā (2018.gadā)
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru Garkalnes novadā 2017. gadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām

E-IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 6.-13. punktu

IESNIEGUMS: Iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar saistošo noteikumu 14.-16. punktu

Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru Garkalnes novadā


Izglītība

Par audzēkņu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un pašvaldības līdzfinansēšanas kārtību audzēkņiem, kuri apmeklē Garkalnes novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes
Grozījumi (29.05.2012)
Grozījumi (10.12.2012)
Grozījumi (28.05.2013)
Grozījumi (26.11.2013)
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (26.08.2014)
Grozījumi (26.04.2016)
Grozījumi (24.05.2016)
Grozījumi (28.02.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības programmas apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Garkalnes novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes programmās
Grozījumi (29.08.2017)

Par Garkalnes novada pašvaldības 30.04.2008. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās iestādēs izglītojamiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Grozījumi (27.03.2012)
Grozījumi (29.11.2016)


Sabiedrība

Par sabiedrisko kārtību Garkalnes novadā

Par braukšanas izdevumu segšanas kārtību atsevišķām pasažieru kategorijām

Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā
Paskaidrojuma raksts
Grozījumi (24.01.2014)
Grozījumi (30.05.2017)

Saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar euro ieviešanu

Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām Garkalnes novadā

Grozījumi Garkalnes pagasta padomes 2005.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Garkalnes pagasta padomes palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
Komentārs

Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu

Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību

Psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtība Garkalnes novadā

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu aizbildnim

Par Garkalnes pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā
Grozījumi (26.11.2013)

Garkalnes novada kapu uzturēšanas un darbības noteikumi

Prasības pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Garkalnes novadā

Par koku ciršanu ārpus meža Garkalnes novadā

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Garkalnes novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi (27.09.2016)

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Garkalnes novadā

Garkalnes novada bibliotēku lietošanas noteikumi

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Garkalnes novadā


Būvniecība

Par teritorijas un būvju uzturēšanu un kopšanu
Paskaidrojumu raksts

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu

Par būvvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem Garkalnes novadā
Grozījumi (17.12.2013)
Grozījumi (30.09.2014)

Par saistošo noteikumu grozījumu apstiprināšanu sakarā ar euro ieviešanu

Par ielu un laukumu nosaukumu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes un valsts karoga turētāja statīva izvietošanas kārtību un etaloniem

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Garkalnes novadā

Par Garkalnes novada teritorijā esošo ūdensvadu, kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību


Reklāma

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vēstas pret publisku vietu Garkalnes novadā

IESNIEGUMS: Reklāmas vai reklāmas objekta projekta izskatīšanai un saskaņošanai