Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja, Viršu iela 3, Priedkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja, Viršu iela 3, Priedkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
337/19 04.11.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-160/19-11-04
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-160/19-11-04
Ievietots: 04.11.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=2016