Būvniecības ieceres iesniegums
Gāzesvada pievads un iekšvadi, Ziemeļu iela 16, Suži, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Gāzesvada pievads un iekšvadi, Ziemeļu iela 16, Suži, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
254/19 02.09.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 02.09.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 05.09.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1982