Būvniecības ieceres iesniegums
Gāzes vada pievadi, Ābeļu iela 5 "Ainas", Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Gāzes vada pievadi, Ābeļu iela 5 "Ainas", Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
246/19 19.08.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 19.08.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 19.08.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1980