Būvniecības ieceres iesniegums
Saimniecības ēka, 3.līnija 4, Skuķīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Saimniecības ēka, 3.līnija 4, Skuķīši, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Novietošana
Būvvaldes
lēmums
Akcepta numurs
un datums
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1968