Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana, Klāvkaltiņu iela 27-4, Berģi, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana, Klāvkaltiņu iela 27-4, Berģi, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
260/19 05.09.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 05.09.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 05.09.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1966