Būvniecības ieceres iesniegums
Vienas ģimenes dzīvojamā māja, saimniecības ēka un pirts, Priežmalas iela 2, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Vienas ģimenes dzīvojamā māja, saimniecības ēka un pirts, Priežmalas iela 2, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
210/19 25.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-107/19-07-25
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-107/19-07-29
Ievietots: 29.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1906