Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja, Graudiņu iela 26, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja, Graudiņu iela 26, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
196/19 15.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-103/19-07-15
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-103/19-07-15
Ievietots: 15.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 05.08.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 09.09.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1901