Būvniecības ieceres iesniegums
Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pievadceļam ar komunikācijām, Padebešu iela 53, 53A, 55, 55A, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve pievadceļam ar komunikācijām, Padebešu iela 53, 53A, 55, 55A, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
179/19 02.07.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 02.07.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1900