Būvniecības ieceres iesniegums
Satiksmes mezgla pārbūve, Elenburgas, Skolas, Ziedu ielas, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Satiksmes mezgla pārbūve, Elenburgas, Skolas, Ziedu ielas, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
225/19 06.08.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-115/19-08-06
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-115/19-08-06
Ievietots: 06.08.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1899