Būvniecības ieceres iesniegums
Gāzes pievads un iekšvads, Garā jūdze 59, Upesciems, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Gāzes pievads un iekšvads, Garā jūdze 59, Upesciems, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Pārbūve
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
143/19 30.05.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 30.05.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1876