Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja, Vikingu iela 25, Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja, Vikingu iela 25, Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
147/19-06-03
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-73/19-06-03
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-73/19-06-03
Ievietots: 03.06.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 10.06.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 05.07.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1873