Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā ēka, Saules iela 2, Garkalne, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā ēka, Saules iela 2, Garkalne, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Nojaukšana
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
139/19-05-23
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 23.05.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 01.07.2019.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1864