Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamā māja, Māras iela 49, Baltezers, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamā māja, Māras iela 49, Baltezers, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
135/19 16.05.2019
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-71/19-05-16
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-71/19-06-06
Ievietots: 06.06.2019.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 04.11.2019.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja atcelta
Būvvaldes lēmums

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1863