Būvniecības ieceres iesniegums
Dzīvojamās mājas gāzes apgāde, Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Dzīvojamās mājas gāzes apgāde, Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Apliecinājuma karte
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
407/17 06.12.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums

Ievietots: 06.12.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1286