Būvniecības ieceres iesniegums
Savrupmājas un palīgēkas jaunbūve, Pāvu iela 22, Sunīši, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Savrupmājas un palīgēkas jaunbūve, Pāvu iela 22, Sunīši, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
393/17 15.11.2017
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-166/17-11-15
Būvatļaujas numurs,
spēkā stāšanās datums
B-166/17-11-16
Ievietots: 15.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 16.11.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 16.11.2017.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta

© Garkalnes novada būvvalde
Saite: http://garkalne.lv/buvvalde/iesniegumi/skat/?id=1282