Būvniecības ieceres iesniegums
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšana, Ābeļu iela 45, Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgšana, Ābeļu iela 45, Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Paskaidrojuma raksts
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
63/18 19.03.2018
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums
Ievietots: 19.03.2018.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts