Būvniecības ieceres iesniegums
Viena dzīvokļa dzīvojamā māja , Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Viena dzīvokļa dzīvojamā māja , Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
399/17
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-168/17-11-27
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-168/17-11-28
Ievietots: 28.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 27.11.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 11.01.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts