Būvniecības ieceres iesniegums
Viena dzīvokļa dzīvojamā māja , Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads

Būvniecības iecere, realizācijas vieta Viena dzīvokļa dzīvojamā māja , Ābeļu iela 58, Amatnieki, Garkalnes novads
Tips Iesniegums + būvprojekts min. sastāvā
Būvniecības veids Jauna būvniecība
Būvvaldes
lēmums
Akceptēts
Akcepta numurs
un datums
399/17
Būvatļaujas numurs, sagatavošanas datums B-168/17-11-27
Būvatļaujas numurs, spēkā stāšanās datums B-168/17-11-28
Ievietots: 28.11.2017.
Projektēšanas nosacījumu izpildes datums 27.11.2017.
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums 11.01.2018.
Būvatļaujas nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā
Būvniecības ieceres
publiskā apspriešana
Būvatļauja atsaukta
Būvatļauja apturēta
Būvatļauja anulēta
Uz sarakstu