Garkalne GARKALNE.LV

BŪVVALDES LĒMUMU ARHĪVS

Būvniecības ieceres iesniegumi
• Saņemtie būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas: 2014 | 2013
• Saņemtie būvniecības/būves nojaukšanas iesniegumi un pieņemtie lēmumi:
2014 | 2013


2019-08-06 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mājiņas” projekta publisko apspriešanu Priedkalnē

2019-07-10 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

2019-06-11 Par valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) pārbūvi

2019-05-17 Par zemes starpgabala atsavināšanu

2019-05-13 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem grozījumu izstrādes uzsākšanu

2019-05-13 Paziņojums par detālplānojuma “Puķulapas”, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu

2019-05-10 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos apstiprināšanu

2019-05-09 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu

2019-04-25 Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām vasaras sezonai

2019-04-15 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Vālodzes ielā 4, Vālodzes ielā 6, Vālodzes ielā 8, Vālodzes ielā 10, Vālodzes ielā 12, Upesciemā

2019-04-09 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta apstiprināšanu Priedkalnes ciemā

2019-04-05 Paziņojums par detālplānojuma Baraviku ielā 9 projekta un tā stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata pirmās redakcijas publisko apspriešanu Garkalnes ciemā

2019-03-26 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2019-01-11 Paziņojums par lokālplānojuma pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanai Mārtiņrožu ielai, Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu

2019-01-11 Paziņojums par lokālplānojuma Sunīšu ielas un Kaiceles ielas savienojums līdz Mārtiņrožu ielai sarkanās līnijas un pašvaldības nozīmes ielu statusa piešķiršanai Sunīšu ciemā izstrādes uzsākšanu

2018-12-12 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā

2018-12-11 Paziņojums par Upesciema lokālplānojuma “Pērļu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu

2018-12-07 Paziņojums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu

2018-11-09 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2018-11-08 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2018-10-19 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Priedkalnē

2018-09-28 Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018-09-13 Paziņojums par detālplānojuma Kungu ielā 19, Upesciemā pilnveidotā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018-08-17 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā

2018-08-07 Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā “Andrēni”, Berģos publisko apspriešanu

2018-07-25 Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu apstiprināšanu

2018-07-05 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

2018-06-11 Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 21 “Lokālplānojums zemes vienībai “Dzīpari” izdošanu”

2018-06-11 Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Garkalnes ciemā

2018-06-07 Paziņojums par detālplānojuma pilnveidotā projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2018-06-06 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Taku ielā 15, Taku ielā 21, Berģos

2018-05-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2018-05-02 Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Mājiņas”, izstrādes uzsākšanu

2018-05-02 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Iesalnieki”, Upesciemā

2018-04-16 Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2018-04-05 Paziņojums par Berģu ciema lokālplānojuma “Bitēnu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu

2018-04-03 Paziņojums "Par daļas no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8060 004 0551 un 8060 004 1396 nodošanu nomā"

2018-03-27 Paziņojums par detālplānojuma Skaņu ielā 5, Bukultos grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi

2018-03-09 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībās „Jaunliepiņas” un “Amatnieki”, Sunīšos

2018-03-09 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2018-03-08 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā

2018-03-08 Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2018-02-12 Paziņojums par apbūves tiesības piešķiršanu daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8060 004 1207

2017-12-05 Paziņojums par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Skuķīšu ciemā

2017-11-10 Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu apstiprināšanu

2017-11-09 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni”, Berģos izstrādes atcelšanu

2017-11-09 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai „Andrēni”, Berģos

2017-10-19 Paziņojums par detālplānojuma projekta Skuķīšu ciemā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-10-13 Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībai “Dzīpari”, Upesciemā pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-09-29 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu

2017-09-08 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Baltezera ciemā

2017-09-06 Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1 grozījumu apstiprināšanu

2017-09-05 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Lejaszeiberliņi”, Priedkalnē

2017-09-04 Paziņojums par Garkalnes novada Upesciema nekustamā īpašuma “Dzīpari” lokālplānojuma projekta publisko apspriešanu

2017-08-03 Pašvaldības ielu iedalījums pēc kategorijām

2017-07-20 Paziņojums par detālplānojuma Airu ielā 1, Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-07-11 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes novada lauku teritorijā un Upesciemā

2017-07-07 Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15, “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu

2017-07-06 Paziņojums par Bukultu ciema lokālplānojuma “Ādažu ielas sarkanās līnijas” izstrādes uzsākšanu

2017-07-03 Paziņojums par detālplānojuma Elenburgas ielā 63, Upesciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-06-20 Paziņojums par detālplānojuma “Vecbriezes” atcelšanu daļā un saistošo noteikumu izdošanu

2017-06-15 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai Bukultu ciemā

2017-06-14 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā

2017-06-13 Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 8 “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” izdošanu

2017-06-09 Paziņojums par detālplānojuma “Šalkoņi”, Bukultu ciemā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-06-07 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Bērzi”, izstrādes uzsākšanu

2017-06-06 Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģu ciemā pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-05-13 Paziņojums par detālplānojuma “Vec-Kauči” Baltezera ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-05-13 Paziņojums par detālplānojuma Lietus ielā 15 un “Takas”, Berģos pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2017-04-26 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā (pagarināts apspriešanas termiņš)

2017-04-25 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Baltezera ciemā

2017-04-13 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai „Andrēni” izstrādes uzsākšanu

2017-04-12 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2017-04-12 Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017-04-10 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Bukultu ciemā

2017-04-06 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Skuķīšu ciemā

2017-03-09 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Mārtiņrožu ielā 81 izstrādes uzsākšanu

2017-02-17 Paziņojums par Sunīšu ciema lokālplānojuma “Mārtiņrožu ielas sarkanās līnijas” pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2017-02-07 Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu apstiprināšanu

2017-01-10 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā

2017-01-10 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Baltezera ciemā

2017-01-05 Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai „Jaunvenči” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-12-29 Paziņojums par detālplānojuma “Līčupes”, “Glūdas” grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-12-23 Paziņojums par detālplānojuma projekta Upesciemā zemes vienībai Kungu ielā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-12-14 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem zemes vienībā „Dzīpari”, Upesciemā

2016-12-12 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Amatnieku ciemā

2016-12-12 Par detālplānojuma atcelšanu Bukultu ciemā

2016-12-12 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2016-12-07 Nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Skuķīšos

2016-11-24 Publiskā apspriešana par sakaru torņa pārcelšanu uz nekustamo īpašumu „Kalna-Spulles”, Upesciems, Garkalnes novads

2016-11-08 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Sunīšu ciemā

2016-11-07 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Garkalnes ciemā

2016-10-04 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

2016-09-19 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Priedkalnē

2016-09-14 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 projekta apstiprināšanu

2016-09-14 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Upesciemā

2016-09-08 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu Upesciemā

2016-08-10 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

2016-08-09 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Skuķīšu ciemā

2016-08-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Sunīšu ciemā

2016-07-05 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai

2016-07-04 Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu apstiprināšanu

2016-06-16 Paziņojums par detālplānojuma projekta Garkalnes ciemā zemes vienībai Vidzemes šosejā 19 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-06-02 Paziņojums par detālplānojuma zemes vienības “Takas” daļai, Berģu ciemā projekta pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-05-30 Paziņojums par detālplānojuma “Lilitas”, Berģu ciemā grozījumu projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-04-12 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos

2016-04-11 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta publisko apspriešanu Berģu ciemā

2016-02-22 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Bukultu ciemā

2016-02-18 Paziņojums par detālplānojuma projekta Berģu ciemā zemes vienības “Takas” daļai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sapulci

2016-02-03 Paziņojums par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu

2016-01-15 Izstrādāts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posma tehniskais projekts

2016-01-05 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam ar 2015. gada grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 10 izdošanu

2015-12-07 Skuķīšos nodod nomā pašvaldībai piekrītošo zemes vienību

2015-11-16 Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem

2015-11-09 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģos

2015-11-06 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu

2015-10-29 Par zemes starpgabala nodošanu nomā Maksteniekos

2015-10-07 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Sunīšu ciemā

2015-10-07 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2015-09-22 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Amatniekos

2015-09-17 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā

2015-09-04 Sanāksme par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumiem

2015-09-01 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

2015-08-19 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Baltezerā

2015-08-13 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu

2015-08-13 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģu ciemā

2015-07-27 Sanāksme par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumiem

2015-07-16 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnē

2015-07-13 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos

2015-06-08 Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā

2015-06-04 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju

2015-06-02 Sanāksme par detālplānojumu Berģu ciemā

2015-06-01 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju

2015-05-20 Par zemes gabala atsavināšanu Berģos

2015-05-11 Paziņojums par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Berģos

2015-05-11 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Sunīšu ciemā

2015-05-06 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos

2015-05-05 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Bukultu ciemā

2015-05-05 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

2015-04-20 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

2015-04-16 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2015-04-10 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

2015-03-25 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2015-02-17 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos

2015-02-16 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu pirmās redakcijas publisko apspriešanu

2015-01-29 Pirms nekustamo īpašumu pirkšanas Garkalnes novadā

2015-01-16 Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

2015-01-15 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu turpmāk veiks SIA „GEO:REG”

2015-01-09 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Bukultu ciemā

2014-12-18 Par zemes gabala atsavināšanu

2014-12-10 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2014-12-04 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā

2014-11-10 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Sunīšu ciemā

2014-10-31 Par detālplānojuma „Galotnes” Upesciemā atcelšanu

2014-10-31 Par detālplānojuma „Zvaigznīši” Baltezerā izstrādes pārtraukšanu

2014-10-31 Par detālplānojuma „Mazā Lapu iela” Berģos izstrādes pārtraukšanu

2014-10-31 Par detālplānojuma „Lietus ielā 15, Lietus ielā 17 un „Zālīši”” Berģos izstrādes pārtraukšanu

2014-10-31 Par saistošo noteikumu pieņemšanu

2014-10-31 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos

2014-10-30 Par zemes gabala atsavināšanu Berģos

2014-10-07 Par zemes starpgabala atsavināšanu Berģos

2014-10-06 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-09-24 Akceptētie būvprojekti

2014-09-23 Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2014-09-17 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-09-15 Akceptētie būvprojekti

2014-09-05 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-08-28 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-08-11 Saņemtie pieprasījumi būvatļaujas saņemšanai un izsniegtās būvatļaujas

2014-08-11 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2014-08-07 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu lauku teritorijā

2014-08-05 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Priedkalnē

2014-07-18 Akceptētie būvprojekti un izsniegtās būvatļaujas

2014-06-17 Akceptētie būvprojekti

2014-06-13 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2014-06-10 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2014-06-06 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2014-06-06 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Sunīšos

2014-05-21 Akceptētie būvprojekti

2014-05-14 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Upesciemā

2014-05-08 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu Berģu ciemā

2014-05-08 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Langstiņu ciemā

2014-04-16 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Bukultos

2014-04-16 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģos

2014-04-16 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2014-04-15 2014. gadā izsniegtās būvatļaujas

2014-04-09 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Upesciemā

2014-04-04 Akceptētie būvprojekti

2014-03-25 2014. gadā izsniegtās būvatļaujas

2014-03-18 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Upesciemā

2014-03-07 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu publisko apspriešanu Berģu ciemā

2014-03-07 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā

2014-03-03 Akceptētie būvprojekti

2014-02-05 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Langstiņu ciemā

2014-01-31 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu uzsākšanu Berģu ciemā

2014-01-31 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2014-01-28 2014. gadā izsniegtās būvatļaujas

2014-01-27 Informatīvais ziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam un attīstības programmu 2013.-2019. gadam

2014-01-09 Par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 26 izdošanu

2014-01-02 Akceptētie būvprojekti

2013-12-01 Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu Berģu ciemā

2013-11-29 Akceptētie būvprojekti

2013-11-26 Paziņojums par sabiedrības iepazīstināšanu ar Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam galīgo redakciju

2013-11-07 Akceptētie būvprojekti

2013-10-22 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

2013-10-15 Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti

2013-10-15 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Langstiņu ciemā

2013-10-02 Akceptētie būvprojekti

2013-09-24 Akceptētie būvprojekti

2013-09-23 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Garkalnes ciemā

2013-09-20 Aptauja par zemes gabala nodošanu nomā

2013-09-18 Akceptētie būvprojekti

2013-09-13 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2013-09-04 Aptauja par mikroautobusa maršruta galapunktiem

2013-08-27 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

2013-07-29 1. redakcija Garkalnes novada teritorijas plānojumam 2013.–2024. gadam un Vides pārskatam

2013-07-18 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

2013-07-09 Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcijas Berģos publiskā apspriešana

2013-06-16 Noslēgusies aptauja – ideju konkurss „Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos”

2013-05-07 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Upesciemā

2013-04-30 Iedzīvotāju aptauja par atklātā skiču konkursa „Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija” vislabāko priekšlikumu

2013-04-30 Iedzīvotāju aptauja par ideju konkursa „Ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos” vislabāko priekšlikumu

2013-03-26 Par detālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanu Sunīšos

2013-03-20 Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Berģos

2013-02-25 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2013-02-15 Atklāts skiču konkurss: Upesciema centra arhitektoniski telpiskās attīstības koncepcija

2013-02-15 Aptauja – ideju konkurss: Par ēku un teritorijas izmantošanu Sakaru ielā 5 un 5a, Langstiņos

2013-02-06 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2013-01-03 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2013-01-03 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2012-12-12 Paziņojums par detālplānojuma „Lejnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers”

2012-12-11 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-11-12 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā

2012-10-31 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-10-09 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā

2012-10-07 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-08-31 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-08-20 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultos

2012-08-09 Paziņojumi par detālplānojumiem

2012-08-01 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-07-26 Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecības publiskā apspriešana

2012-07-04 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-06-10 Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu Upesciemā

2012-06-10 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Berģu ciemā

2012-06-08 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Berģu ciemā

2012-06-05 AP un TP izstrādātāju tikšanās ar iedzīvotājiem

2012-06-04 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-05-28 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-05-21 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Bukulti

2012-05-09 Par detālplānojuma apstiprināšanu ciemā „Baltezers”

2012-04-24 Izsniegtās būvatļaujas

2012-04-23 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers

2012-04-19 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā

2012-04-19 Par detālplānojumu „Līgotnes”, „Zemzari” ciemā Bukulti

2012-04-12 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-03-04 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-03-01 Informācija par Garkalnes novada Attīstības programmas un Teritorijas plānojuma izstrādes tematisko darba grupu – ideju darbnīcu sanāksmēm

2012-02-26 Aptauja par Garkalnes novada attīstības programmu

2012-02-20 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2012-02-03 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu ciemā „Baltezers”

2012-02-01 Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2012-01-25 Par detālplānojumu apstiprināšanu ar Garkalnes novada Domes saistošajiem noteikumiem

2012-01-09 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-12-20 Iedzīvotāju aptauja par atklātā ainavu arhitektūras metu konkursa “Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” vislabāko priekšlikumu

2011-12-19 Dzīve uz ūdens... romantiski?

2011-12-12 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-12-09 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ciemā Berģi

2011-12-06 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu ciemā „Baltezers”

2011-11-30 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu ciemā Baltezers

2011-11-29 Jautājumi/Atbildes par ainavu arhitektūras metu konkursu „Priežu mežs „TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai

2011-11-16 Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2011-11-04 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-11-01 Uzaicinājums ideju konkursa „Priežu mežs „Takas” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai” dalībniekiem uz tikšanos

2011-10-25 Bukultu maģistrāle

2011-10-17 Priežu mežs “TAKAS” Berģu ciema iedzīvotāju atpūtai

2011-10-10 Apkopoti sabiedriskās aptaujas rezultāti

2011-10-05 Par detālplānojuma apstiprināšanu

2011-10-03 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-09-21 LMT bāzes stacijas būvniecības ieceres publiska apspriešana

2011-09-05 Par detālplānojuma apstiprināšanu

2011-09-04 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-08-25 Gājēju pārejas būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana

2011-08-03 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-07-22 Trīs sporta laukumu būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana

2011-07-18 Detālplānojumu izstrāde

2011-07-02 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-06-02 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-05-05 Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana

2011-05-02 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-04-04 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-03-31 Detālplānojumu apstiprināšana un grozījumi

2011-03-07 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-02-23 Detālplānojumu sabiedriskā apspriešana

2011-02-17 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2011-02-16 Par detālplānojumu ciemā „Amatnieki”

2011-01-17 Izsniegtās būvatļaujas, ekspluatācijā pieņemtie objekti un izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi

2010-12-28 Paziņojums par teritorijas Rīgā, Brīvības gatves un Jaunciema gatves krustojumā detālplānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

2010-12-27 Par detālplānojumu Upesciemā

2010-10-22 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-09-16 Parka Saulstaru ielā 2, Bukultos labiekārtojuma priekšlikuma sabiedriskā apspriešana turpinās

2010-09-11 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-09-03 Cirsmas izsole

2010-08-25 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-08-19 Parka labiekārtojuma priekšlikums – sabiedriskā apspriešana

2010-08-12 Paziņojumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2010-06-09 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

2010-05-10 Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu Upesciemā

2010-04-13 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Bukultu ciemā

2010-04-07 Par detālplānojumu Skuķīšu un Bukultu ciemā

2010-03-19 Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Upesciemā

2010-03-11 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

2010-02-18 Paziņojums par detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu

2010-02-11 Par detālplānojuma „Ruduļi”, „Mirdzas”, „Asni” apstiprināšanu

2010-01-16 Par teritorijas plānojumu

2009-12-15 Par detālplānojuma uzsākšanu

2009-10-05 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

2009-09-01 Jaunais Garkalnes novada teritorijas plānojums apstājies

2009-06-05 Par Rīgas aglomerācijas trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu

2009-05-12 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

2009-02-13 Paziņojums par Garkalnes novada teritorijas plānojumu 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

2008-12-22 Informācija par Garkalnes novada attīstības dokumentiem

2008-09-22 Prasības būvatļaujas saņemšanai

2008-02-22 Informācija par trokšņa stratēģisko karti

2008-02-20 Garkalnes novada teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam

GARKALNES ZIŅAS

Garkalnes Ziņas

NOVADA VĒSTIS

Garkalnes Novada Vēstis

FOTO GALERIJA

SLUDINĀJUMI

Tulkošanas birojs/Tulkošanas pakalpojumi

Aizkari, žalūzijas

Apkures katli no 340eur

AFIŠAS

plakāts
plakāts
plakāts

Visas afišas

Sīkdatņu privātuma politika • Pamanījāt kļūdu? Ir jautājumi? Rakstiet