Garkalnes novada Bāriņtiesa

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
Bāriņtiesas tālrunis: 6780 0921
Fakss: 6799 4414
E-pasts:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Sandra Freivalde
6780 0921
Bāriņtiesas priekšēdētājas vietniece
Ilze Vētra
6780 0921
Bāriņtiesas sekretāre
Maija Staudža
6780 0921 maija.staudza@garkalne.lv

 
Bāriņtiesas locekļi: Maija Bajaruniene, Laimnesis Bruģis, Karīna Mālniece

Garkalnes novada bāriņtiesas
apmeklētāju pieņemšana notiek divas reizes nedēļā:
PIRMDIENĀS NO PLKST. 11:00-13:00 14:00-19:00
CETURTDIENĀS NO PLKST. 9:00-13:00 14:00-17:00

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas


Garkalnes novada (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) Garkalnes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) izveidota aizbildnības un aizgādības iestāde, kura Garkalnes novada administratīvajā teritorijā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.

Bāriņtiesā savā darbībā ievēro Satversmi, Saeimas ratificētos Starptautiskos līgumus, Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta noteikumus, publisko tiesību principus, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas rīkojumus, Pašvaldības domes lēmumus, Pašvaldības nolikumu un darba kārtības noteikumus, Pašvaldības domes priekšsēdētāja, izpilddirektora rīkojumus un norādījumus.

Bāriņtiesas darbu aizgādnības, aizbildnības, adopcijas, bērnu un citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības, un citos Bāriņtiesu likumā noteiktos jautājumos funkcionāli pārauga un metodiski vada Latvijas bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

Bāriņtiesai metodisko palīdzību sniedz Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē. Bāriņtiesai ir savs zīmogs ar mazā valsts ģerboņa attēlu un Bāriņtiesas pilnu nosaukumu.

Bāriņtiesas iekšējā un ārējā sarakstē lieto veidlapu ar mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu. Parakstīt dokumentus uz Bāriņtiesas veidlapas ir tiesīgs Bāriņtiesas priekšsēdētājs, vai ar rīkojumu noteikts priekšsēdētāja vietas izpildītājs. Bāriņtiesu finansē un tās darbības uzraudzību finansiālajos jautājumos veic Pašvaldība.

Bāriņtiesas mērķis un kompetence

Bāriņtiesas mērķis ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas pienākumi

1. Bāriņtiesa aizstāv bērna un citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
2. Izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
3. Piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
4. Sadarbojas ar citam bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
5. Informē Pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un, kurām nepieciešama palīdzība;
6. Neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
7. Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
8. Kriminālproces likuma noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;

Bāriņtiesas tiesības

1. Pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldības iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešams, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanu likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
2. Pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas- mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vardā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem;
3. Veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas bāriņtiesas kompetencē saistīto jautājumu izlemšanai;
4. Uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
5. Iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
6. Veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
7. Pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus;
8. Piedalīties pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos;
9. Sniegt priekšlikumus pašvaldības vadībai par pašvaldības darības uzlabošanu un citiem ar pašvaldības darbu saistītiem jautājumiem un realizācijas projektiem;
10. Piedalīties pašvaldības pastāvīgo komiteju un pašvaldības domes sēdēs.


Bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pienem koleģiāli bāriņtiesas sēdē. Sēdi vada bārintiesas priekssēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpīldītājs un tajā piedalās vismaz divi bāriņtiesas locekļi.

Ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem dokumenties var iepazīties konkrētā administratīva procesa dalībnieki,, to pilnvarotās personas un lietā pieaicinātais tulks, pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no lietas dalībniekiem.
Ja nav iespējams iepazīties ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbadienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.
Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās (Garkalnes novada domē, Brīvības gatvē 455, Rīgā) bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt.
Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas.

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Garklnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas novada domes kasē, Garkalnes novada domē.

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktajos gadījumos, Garkalnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem, par kuriem valsts nodevas tiek iemaksātas Garkalnes novada domes kasē, ja darījuma summa nepārsniedz - 8537 euro!

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 60. pantu, apliecinājumus un citus uzdevumus pilda bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja.

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos dokumentus, piem. dzīvesvietas deklarācijas izziņu, dzimšanas, miršanas vai laulības apliecību.

Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts
plakāts